• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli

Eğitim-Öğretim

Zümreler

Proje ve Etkinlikler

Yabancı Dil Eğitimi

Rehberlik

Zümreler

TÜRKÇE / SOSYAL/DİKAB ZÜMRESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde;Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli, eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak üzere; Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini tüm kademelerde bütünlük gösteren bir programla öğretmek; öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini yüksek düzeye taşıma ; TYT-AYT gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak; ulusal ve evrensel değerleri Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini çözümleme -yorumlama yoluyla benimsetmek; kendini etkili biçimde, özgürce ve sanatla ifade eden bireyler yetiştirmek Edebiyat zümresi olarak temel amaç ve hedeflerimizdir.

TARİH

 Tarih derslerinde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak, öğrencilerimizi laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli bireyler olarak yetiştirmektir. Yine öğrencilerimize Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alan, barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı gençler yetiştirmektir.

COĞRAFYA

Bir bilim olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Coğrafya öğretiminin temel amacı; yaşadığımız dünya ve ülkemizi tanımak,ülkemizin kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işlemektir.Bunun yanı sıra ülkemizin dünya üzerindeki yerini ve bu yerin önemini(jeopolitik)öğretmektir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri meseleleri olduğu gibi, siyasi meseleleri de haritadan mütalaa ederim” derken bu bilimin önemini vurgulamıştır.

Öğrencilerimize çevre bilinci kazandırtıp,yaşadığı çevreye sorumlu birer bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

FELSEFE

Felsefe dersi öğretim programı ile öğrencilerimizin; insan, bilgi ve yaşanılan dünya ile ilgili sorular sormalarını, sorulara ilişkin düşünme ve akıl yürütmeye dayalı cevaplar arayarak oluşturdukları düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edip, tutarlı, temellendirilmiş ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş bir şekilde düşünmelerini sağlamak ve felsefenin temel alanları ile soruları hakkında edinilecek bilgilerden hareketle, düşünce tarihi örnekleri üzerinden felsefi düşünceye, tarihsel ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır.Öğrencilerimizin düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermeye teşvik edilmeleri hedeflenmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, insanların yaşamlarını nasıl düzgün bir şekilde sürdüreceklerine dair temel ilkeleri kapsar.
Bu ders, öğrencilerin kendi inançlarını düşünmelerine ve diğer insanların inançlarına saygı göstermelerine yardımcı olur.
Öğrenciler, ayrıca farklı kültürlerin değerlerine ve geleneklerine daha iyi anlamaya da yardımcı olunur.
Ders, ayrıca ahlaki ilkeler ve nasıl doğru olanı yapacağımızla ilgili öğretir.
Öğrenciler, ne zaman doğru olanı yaptıklarını ve ne zaman yanlış olduğunu anlamaya çalışırlar.
Bu ders, öğrencilerin yaşamlarında doğru olanı yapmalarına yardımcı olur ve onlara saygılı,
empatik ve dürüst bireyler olmalarına yardımcı olur.

MATEMATİK/FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

Hayatımızın her alanında kullanılan matematiği öğrencilerimize sevdirmek, onlara günlük hayatlarında karşılarına çıkan problemleri matematiksel düşünceyle nasıl yorumlayacağını anlatmak, matematiksel düşüncenin hayatlarını nasıl değiştireceğini göstermek, ezberci eğitime karşı; yeni nesil, dinamik, uygulamalı eğitim vermek en dikkat ettiğimiz husustur.
YKS’ ye hazırlanan öğrencilerimizin alt yapı bilgilerini geliştirerek, sınavlara çok daha rahat hazırlanmasını sağlamak, onların sınavlara çok daha rahat zihinlerle girmelerini sağlamak ve yine gerek kaynak çeşitliliği gerekse tecrübeli öğretmenlerimizin rehberliği eşliğinde, öğrencilerimizi YKS’ ye hazırlamak asıl hedefimizdir.

FEN BİLİMLERİ

Lisede fizik kimya biyoloji derslerinde öğrencilerimizin ilgi ve merak becerilerini arttırmaya yönelik fen laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.Fizik ,kimya ,biyoloji bilgi seviyesi yüksek öğrenci yetiştirmek hedeflemekteyiz.Bilim ve teknolojinin çağında değişmeyen tek şey değişimdir diyerek fen branşında öğremcilerimizin bu değişime ayak uydurmalarını kolaylaştırmayı amaç ediniyoruz .Araştıran,sorgulayan ve topluma faydalı gençler yetiştirmek hedefindeyiz.

UYGULAMALI DERSLER ZÜMRESİ

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir
Sağlıklı düşünmek ve bu düşünce ışığında fiziksel özelliklerini geliştirmeye çalışmak,
Sağlıklı bir yaşam için spor bilincine sahip olmak, sporu yaşam tarzı olarak benimsemek,
Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabileceği uygun spor branşlarını seçmek,
Sportif oyunlarda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte hareket edebilmenin önemini kavramak,
Liderlik özelliklerini ortaya çıkarmak,
Sportif oyunlarda kazananı kutlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğrenmek,
Özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve aynı zamanda eleştiriye açık bir birey olabilmek,Eğitim-Öğretim yılının
başlamasıyla birlikte, derslerimizde öğrencilerimize yetenek tarama çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta,
öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Yapılan seçmeler doğrultusunda okul takımlarımız oluşturulmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

 Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin resim, heykel, fotoğraf, grafik tasarım ve benzeri sanatsal etkinliklerle uğraşmalarını hedefler. Bu ders, öğrencilerin estetik değerleri keşfetmelerine ve sanatla iletişim kurmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu ders öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir ve onların yaratıcılıklarını destekler.

MÜZİK

Müzik eğitimi çocukların fiziksel becerilerini geliştirir, akademik anlamda daha başarılı olmalarını, sosyal becerilerini gelişmesini ve kendini ifade edebilmelerini sağlar, kendine olan güvenlerini arttırır. Müzik derslerinde uyguladığımız enstrüman branşlaşmasıyla öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman eğitimi almaktadırlar. Bir enstrüman çalabilmek öğrencilere bir çok katkı sağlar, bunlar; Sosyalleştirir, Beyni Çalıştırır, Disiplin Getirir, Öz Güven Geliştirir, Dışavurum İmkanıdır, Nota müziğin alfabesidir ve dünyanın ortak tek bir dilidir, Stresi Uzaklaştırır, Odaklanma Problemine İyi Gelir, Sürekli Bir Gelişim Sürecidir, İnce Düşünceli Olmayı Sağlar, Programlı olabilmeyi ve sabrı öğretir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 Güncel programlama dilleri ve kavramları hakkında bilgi sahibi öğrenciler yetiştiriyoruz. Javascript, scratch web programlama gibi konular hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler geleceğe çok daha hazır olur.

https://yeniumutokullari.com.tr/